آهسته و پیوسته

اجازه دهید در مسابقه SEO برنده شود

در پشت کلمه کوه، دور از کشورهای Vokalia و
Consonantia، متون کور در آنجا زندگی می کنند.